จ.พะเยา ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด อำเภอ  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19  การเคลื่อนย้ายคนจากต่างจังหวัด   ศบค.มีข้อสั่งการใหม่ รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด19  แบบบูรณาการ 

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย   บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ตั้งแต่  1 เมษายน 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 จำนวน 26,208 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อ จำนวน 409 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.56 เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 228 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 180 ราย   จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสมทั้งหมด 409 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 212 รายและผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน 197 ราย 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 18 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 12 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 201-212 ของจังหวัดพะเยา ในจำนวนนี้อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน ( ห้างสรรพสินค้า ) จำนวน 10 ราย และผู้ป่วยรายล่าสุดที่พบในวันนี้ เป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่จังหวัดพะเยา รายที่ 212 เป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี พนักงานร้านเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว จึงลาออกจากงานและพักอาศัยที่หอพักในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาตลอด ช่วงระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2564      ซื้อยากินเอง และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ไม่มีไข้ มีอาการหายใจเหนื่อยเล็กน้อย จมูกไม่ได้กลิ่น  จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพะเยา ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19

ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและอำเภอเมืองพะเยา ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค จากเหตุการณ์ Cluster ห้างสรรพสินค้า ดังนี้

• 15 กรกฎาคม 2564 ตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงาน (Active case finding) โดยหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 426 ราย พบการติดเชื้อ 3 ราย  และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย 

• 16 – 17 กรกฎาคม 2564 ปิดห้างสรรพสินค้า ทำความสะอาด ( Big Cleaning )

• มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ หลังพบผู้ป่วยรายสุดท้าย 14 วัน ( ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 )

              

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในวันนี้  มีการรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 34,981 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีดวัคซีน   การเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม อาคารอัฒจันทร์2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา การมอบหมายภารกิจการเตรียมการและเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยาของทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม  การมอบหมายภารกิจในส่วนสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    และในที่ประชุมรับทราบแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19สลับ สำหรับประชาชน   และมีมติเห็นชอบให้การฉีดวัคซีนโควิด19สลับ     เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า   เห็นชอบแผนการขอสนับสนุนวัคซีนโควิด19 mRNA 15,000 โด๊ส ผ่านสภากาชาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เห็นชอบในหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ LQ มีความเพียงพอ  โดยใช้ระยะเวลากักตัว 14 วัน  อยู๋ใน LQ  10 วัน และกักตัวต่อที่บ้านอีก 4 วัน กรณีบ้านไม่พร้อมให้กักตัวที่ชุมชน    ทั้งนี้ให้หารือกับ ศบค.สาธารณสุข ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่   เห็นชอบในการจัดบริการผู้ป่วยโควิด19 แบบ Home Isolation ตามแนวทางปฏิบัติฯ กรมการแพทย์ รวมทั้งเห็นชอบในการจัดบริการผู้ป่วยโควิด19   และ Community Isolation   เห็นชอบการกำหนดสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด (Local Quarantine) เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และภูซาง     นอกจากนี้ที่ประชุม  มีมติรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นข้อชี้แนะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite    รับทราบการขับเคลื่อนมิติพะเยาปลอดภัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   โดยประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา   รวมทั้งการให้คำแนะนำ กิจกรรมถนนคนเดิน  หอการค้าแฟร์  เพื่อยกระดับมาตรการการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 เข้มข้นขึ้น

สำหรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด19  แบบบูรณาการตามสถานการณ์พื้นที่  ที่ประกาศใหม่  ซึ่งจังหวัดพะเยาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม  จึงได้งดกิจกรรม การใส่บาตรวันพุธ สืบฮีตสานฮอยล้านนา ไหว้สา สามกษัตริย์ภูกามยาว ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  การเลื่อนการจัดงานหอการค้าแฟร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ    ส่วนมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา      คณะกรรมการฯ มีมติ  เห็นชอบให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2276/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564  และห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร    นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ มีการกำกับให้มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ  ประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด   ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

                  ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอฟไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา