โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2564 ก่อนเข้าวาระการประชุม ที่ประชุมแนะนำแพทย์เฉพาะทางกลับมาใช้ทุนประธานให้โอวาท ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน ยึดมั่นวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประชาชน ผู้ป่วย และให้รักสามัคคีเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคนดีศรีสาธารณสุขและโครงการคนดีศรีโฮงยา ครั้งที่ 1/2564 และไหว้พระสวดมนต์ ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิกโรงพยาบาลพะเยา และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

1.พัฒนาการเด็ก

2.ผู้สูงอายุ

3.เบาหวาน

4.CAPD

5.TB

7.การฆ่าตัวตาย และเตรียมความพร้อม รับผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมเตียง ยา เวชภัณฑ์ 

พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยาทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2562  ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา