จ.พะเยา จัดอบรม โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564   จัดขึ้นที่หอประชุม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา 

       ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน  หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านโครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  รวมทั้งผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของ  ณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำด่านชุมชน ในแต่ละพื้นที่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองจังหวัด  ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

      โดยการฝึกอบรม  เป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ , การบรรยายเรื่องบทบาทของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน , การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ. ศ. 2535 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  และการบรรยาย สาธารณะภัย  อุบัติเหตุทางถนนไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แชร์ข่าวพะเยา