ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยารับโล่ประกาศเกียรติคุณคุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ICT1247 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และนิสิตแพทย์พิสุทธ์ สารมะโน ได้รับโล่เกียรติคุณ คุณธรรมจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปี 2564 ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ICT1247 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา