ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ จ.พะเยา พัฒนาบุคลากรยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดพะเยา ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     ในช่วงแรกของพิธีลงนามฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยาน อธิการบดีกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะได้ดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยา ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับจังหวัดพะเยา จึงสอดรับ และเป็นไปตามปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา

    โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ ในนามจังหวัดพะเยา ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทางด้านทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์

          จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา