พลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์

แชร์ข่าวพะเยา

     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์นกยุงไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดเสวนา “พลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ แห่งดินแดนอุษาคเนย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงบนฐานมรดกชาติติพันธ์ไท โดยมุ่ง หวังที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่คือนกยูง เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบของแบรนด์สินค้า ตลอดจนถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ โควิด-19

      เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมกว่า 50 คน ต้องเข้าร่วมการเสวนา “พลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ แห่งดินแดนอุษาคเนย์ และการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงบนฐานมรดกชาติติพันธ์ไท ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ทำการจัดขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมการในการที่จะพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ที่มีอยู่ โดยเฉพาะนกยูงไทย ที่ถือว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยจะมีการเตรียมการพัฒนาเป็นนวัตกรรม สร้างสรรค์รูปแบบเป็นแบรนด์สินค้ารวมทั้งในการที่จะนำนกยูงไทยที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ ผลิกฟื้นในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการรองรับในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คลี่คลายลง  โดยรูปแบบของการเสวนาจะมีการเสวนาในหัวข้อพลังแห่งเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์นกยูงไทยสู่มรดกแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นการนำเสนอในมิติธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัย สู่การเชื่อมโยงความสำคัญของผืนป่า และวิถีชุมชน สู่การยกระดับความสำคัญในระดับสากลและการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนเส้นทาง BRI

     โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมลักษณะที่เป็นระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังสถานที่ต่างๆจำนวน 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้น


แชร์ข่าวพะเยา