สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) จ.พะยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) จังหวัดพะเยา ณ แปลงไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

วันที่ 4 สิงหาคม  2564  นายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์  สุนันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ – ภูซาง) เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) จังหวัดพะยา  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ แปลงไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา