จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

      5 สิงหาคม 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  โดยมีนางประภากร อมรวัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

     ตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาเป็นปีที่ 23  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดพะเยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อน  หรือจัดกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  เดือนกรกฎาคม 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2564 

โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล  โดยการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัดปี 2564 ของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยกิจกรรมมอบข้าวกล่อง และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา