สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 6,000 ต้น ณ.นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 6  สิงหาคม 2564 นายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายโยคริน  แสงสร้อย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ, นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ,อำเภอภูซาง) และบุคลากรในสังกัดนิคมสหกรณ์เชียงคำและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 6,000 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในแปลงสาธิต เพื่อขยายพันธุ์นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรสมาชิกนิคมสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไป และมีนายคเณศ  คำนนท์ นายอำเภอภูซาง, ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอภูซางพร้อมคณะ, สมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร (อำเภอภูซาง) และสมาชิกโครงการ Young Smart Farmer เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ดำเนินการภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา