ม.พะเยา ได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการ “พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning”

แชร์ข่าวพะเยา

  มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล และทีมที่ปรึกษา ได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการ “พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning” ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินว่าจ้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่

๑.หลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม

๒.หลักสูตรการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน

๓.หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง

๔.หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา


แชร์ข่าวพะเยา