ผวจ.พะเยา ตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์

แชร์ข่าวพะเยา

  วันที่ 9 สิงหาคม  2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5  ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธาน เปิดตัว  (Kick of) “ด่านวันจันทร์ ” ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ ศาลาการเปรียญวัดป้าแฝกใต้  ศาลาการเปรียญวัดป่าแฝกใต้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่จังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่หมู่บ้านชุมชน โดยใช้หลัก “บวร”ในการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอแม่ใจ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  โดยได้ดำเนินการตั้งด่านชุมชน ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.30 น.มีจำนวนด่านชุมชนทั้งสิ้นจำนวน 66 ด่าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านชุมชน จำนวน 468 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่มิถุนายน 2564  เป็นต้นมาจนถึงปีจจุบัน รวมกันแล้วเป็นจำนวน 8 ครั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหายาเสพติด รวมทั้งประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในหมู่บ้าน

โดยในวันนี้ อำเภอแม่ใจ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) “ด่านวันจันทร์” เพื่อกระตุ้นเดือนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความความปลอดภัยทางถนน/โดยมีกิจกรรรม พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา , มอบหมวกนิรภัย แก่ประซาชน จำนวน 75 ใบ , ตรวจเยี่ยมการทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อการเกษตรของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และตรวจเยี่ยมกิจกรรมการให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์


แชร์ข่าวพะเยา