สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

        วันที่ 10 สิงหาคม 2564  นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดพะเยา  แก่นายอำเภอเชียงคำ และภูซาง  ที่ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่) โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  , นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี

       ทั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งจังหวัดพะเยา  เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคอันตรายในท้องที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ส่งผลให้หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ควบคุมอาจขาดแคลนเครื่องอุปโภค – บริโภค ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้จังหวัดที่มีมาตรการปิดพื้นที่ดังกล่าว สามารถขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จังหวัดพะเยา จึงแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาถุงยังชีพครัวเรือนละ 1 ถุง จำนวน 427 ครัวเรือน จำนวน 368,900 บาท ให้กับพื้นที่ดังนี้ 1  พื้นที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ 2  พื้นที่บ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง และ 3 พื้นที่บ้านดอนตัน (ชุมชนบ้านดอยเทวดา) หมู่ที่ 1 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง

       ซึ่งหลังจากนี้ทางอำเภอ จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา