สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตรประจำ ปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ให้กับลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

    วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร ให้กับลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีนายเอนก ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อการจำหน่าย ส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  เกษตรกรที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมทั้งสิ้น  15 ราย โดยรับเกียรติจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา กับคุณณัฐพล ขุ่ยคำ ประธานเครือข่าย YSF และคณะกรรมการสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา (SDGsPGS)

      เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ 6 หัวข้อได้แก่ “การจัดทำแผนการผลิต”, “การจัดทำแผนธุรกิจ”, “ผลผลิตทางการเกษตรและแนวทางการเพิ่มมูลค่า” “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรม” “การบริหารจัดการด้านการตลาดในยุคดิจิทัล” และ”เทคนิคและแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดสมัยใหม่” พร้อมทั้งมีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ให้กับเกษตรกรฯ ที่สนใจอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา