สหกรณ์ จ.พะเยา มอบผลไม้และน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอย

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา มอบผลไม้และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอย(Community Isolation) ณ ที่ว่าการอำเภอปง จ.พะเยา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.จุน ปง) พร้อมด้วยทีมงานนำเงาะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จำกัด จำนวน 35 กก. และน้ำดื่มของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด  จำนวน 15 แพคและน้ำดื่ม 4 ลังมอบสนับสนุนแด่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอย(Community Isolation) ณ ที่ว่าการอำเภอปง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา