จ.พะเยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564

      วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนบีพันปีหลวงที่  วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา  , หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ ร่วมในพิธี 

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระราชศรัทธา และทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ถึง 5 ครั้ง ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลบำรุงอารามแห่งนี้ทุกครั้ง  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดพระราชทานพระนามาภิไธย สก. เพื่อประดิษฐานที่หน้าฐานบัวหงายของพระพุทธลีลา  เสด็จประกอบพิธีทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ พระพุทธเมตตา แผ่นพระปาฏิโมกข์ทองคำและงาช้าง  เสด็จประทับอาคาร ภูตะวัน ทรงปลูกต้นสารภีและต้นบุนนาค  คณะศิษย์วัดอนาลโยทิพยารามได้ดำเนินจัดสร้าง สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.


แชร์ข่าวพะเยา