รมช.เกษตรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ทางรอดเกษตรกรไทย

แชร์ข่าวพะเยา

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าส่งเสริมและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งระบุว่าการทำเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นทางรอดของพี่น้องเกษตรกรไทย ที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบด้วยกล้าพันธ์ไม้ผล กล้าพันธ์ไม้ป่า พันธุ์ปลาน้ำจืด ไก่ไข่ พร้อมอาหารสัตว์ตลอดจนถังหมักกากน้ำตาล เข้ามอบให้กับกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ที่บริเวณแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของนายสุวัฒน์ พรหมตุ้ม ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 68 ราย  ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รวมทั้งบรรเทาปัญหาการว่างาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตร โดยให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการที่จะนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการทำการเกษตร โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 68 ราย ดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ 14 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงม่วน ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ได้เริ่มต้นการผลิตจึงได้นำปัจจัยการผลิตเข้ามอบให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการผลิตตามโครงการดังกล่าว

     โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า แนวทางการดำเนินงานของหลักการการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ที่เป็นหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือว่าจะเป็นการทำเกษตรที่ทำให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และถือเป็นแนวทางรอดของเกษตรกรไทย ในสภาวะกาล ที่บ้านเมืองไม่เป็นปกติสุข โดยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีแนวทางที่จะส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 68 รายและจะมีการขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา