ผวจ.พะเยา ตรวจเยี่ยม โครงการ ด่านวันจันทร์

แชร์ข่าวพะเยา

       วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ด่านวันจันทร์”สร้างวินัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน”อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  บ้านสันป่าสัก  หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอกคำใต้  ข้าราชการ และคณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้ ร่วมในพิธี

       หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ด่านวันจันทร์”สร้างวินัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน”อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ที่  ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้   พร้อมทั้งมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานด้วย การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการต่าง ๆ ไปสูสู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” ในการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอดอกคำใต้ มีพื้นที่ในการปกครอง 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน และได้ขับเคลื่อน การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังนี้ ดำเนินการตั้งด่านชุมชนทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น.มีจำนวนด่านชุมชนทั้งสิ้นจำนวน 99 ด่าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านชุมชน จำนวน 17 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมกันแล้วเป็นจำนวน 8 ครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และปัญหายาเสพติด รวมทั้งประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน

       ในวันนี้ อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดโครงการ ด่านวันจันทร์”สร้างวินัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน”อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  การมอบหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน จำนวน 100 ใบ การจัดทำ พรบ. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อการเกษตร  และการจัดหน่วยบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา