ผวจ.พะเยา มอบธงสีฟ้าปลอดโควิด – 19

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่17 สิงหาคม2564  นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานมอบธงหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด – 19  ชาวพะเยา  รวมใจสู้ภัยโควิด 19 ถวายเป็นพระราชกุศล  ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพะเยา    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารสโมสร พนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หนองระบู อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

     ทั้งนี้สืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนที่ปลอดการติดเชื้อโควิด – 19 หรือมีการแพร่ระบาดน้อย แล้วประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด 19 เพื่อเป็นแบบอย่างของหมู่บ้าน หรือชุมชน ที่มีระบบดูแลตนเอง ให้พ้นภัยโควิด – 19 เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด 19 หรือบัญญัติ 10 ประการ แล้วให้ ศปก. อำเภอ ร่วมกับ ศปก.ตำบล นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหมู่บ้าน หรือชุมชน ประกอบด้วย ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 หากเคยมีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ต้องปลอดเชื้อในหมู่บ้าน ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน มีการรณรงค์ตามมาตรการ D – M – H – T – T – A อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ปลูก และใช้สมุนไพร ป้องกันรักษาโควิด – 19   มีการรณรงค์ให้ราษฎรได้รับวิตามินชี วิตามินดี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีการดูแล และให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้าน ชุมชนมีการนำหลัก “บวร” มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาโควิด – 19 ตั้งด่านวันจันทร์ เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง และนักประชาสัมพันธ์ กม. ใช้เสียงตามสายรณรงค์ป้องกันโควิด – 19ทุกวัน

      โดยในเบื้องตัน ศปก. อำเภอ ได้รายงานผลการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์ บัญญัติ 10 ประการ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา รวม  90 หมู่บ้าน จังหวัดพะเยา จึงได้จัดพิธีมอบธงสีฟ้าดังกล่าว  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นายอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ที่สร้างการเป็นแบบอย่างการเป็นหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งพันภัยโควิด – 19 ให้แก่หมู่บ้าน และชุมชนดังกล่าวในวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา