จังหวัดพะเยาร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 Moderna

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมกับสภากาชาดไทย ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 Moderna สำหรับนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามที่ สภากาชาดไทยได้อนุมัติจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 Moderna ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด จึงได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 Moderna จำนวน 15,000 โดส เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มาก่อน

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป  ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มาก่อน

กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มาก่อน

กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน  ตามโครงการวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

จากข้อมูลการได้รับวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 310,645 ราย ดำเนินการฉีดไปแล้ว 75,685 โดส โดยแยกเป็น เข็มที่ 1 58,559 ราย ครบ 2 เข็ม 17,126 ราย


แชร์ข่าวพะเยา