จ.พะเยา มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 18 สิงหาคม2564  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

      ทั้งนี้ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยได้จัดสรรถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด 500 บาท) รวมจำนวน 79 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการส่งต่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมได้พิจารณาคัดเลือกคนพิการทางการมองเห็นพื้นที่ละ 1 คน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีคนพิการทางการมองเห็น ให้จังหวัดพิจารณาจัดสรรถุงยังชีพพร้อมเงินดังกล่าว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีคนพิการทางการมองเห็นมากกว่า 1 คน ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา