กำนัน ต.แม่กา ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

แชร์ข่าวพะเยา

กำนัน ต.แม่กา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่การ่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (กิจกรรมที่ 1) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา