อบต.บ้านตุ่น เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เป็นประธานในการกล่าวเปิด – ปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกลุ่มเป้าหมายมี  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ณ  อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา