ม.พะเยา จัดสัมมนาวิชาการเพลงดนตรี “พิณเปี๊ยะ” ในแบบวิถีชีวิตชาวล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

       วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสัมมนาวิชาการดนตรี “พิณเปี๊ยะ ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา” ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ณ ห้องUB๐๐๕ อาคาร ๙๙ ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺ โญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

       รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการนำดนตรี ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความงดงาม ใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง เป็นสุนทรียศาสตร์ที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปิติพึงพอใจให้แก่มนุษย์ จึงมีคำกล่าวว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ” เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะ รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นความสำคัญของมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันมีคุณค่า ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ควรสืบสาน สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในอดีต รับใช้สังคมให้เกิดความสุข และรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป

       การสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธัญยพร อุตุธรรมชัย ว่าที่ร.ต.เอกรินทร์ อินต๊ะวิกูล และว่าที่ ร.ต.ณัฐพัฒน์จันหลวง ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “พิณเปี๊ยะ ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา” ทำให้พวกเราได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีพิณเปี๊ยะ ต่อจากนั้นวิทยากรทั้ง ๓ ท่านได้ทำการแสดงเพลงดนตีพิณเปี้ยะ ดนตรีบทเพลงล้านนาด้วยความไพเราะ    พิณเปี๊ยะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีอันล้ำค่าของชาวล้านนา ที่โบราณกาลได้คิดสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา สืบสานผ่านกาลเวลามาจวบจนปัจจุบัน ควรที่อนุชนคนรุ่นหลังช่วยกันสืบสาน รักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา