จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ  และในจังหวัดพะเยา  เพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนของจังหวัดพะเยา  , ข้อสั่งการ และผลการดำเนินงานจากกระทรวง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการเรื่อง รถขนส่งสาธารณะ รถขนส่งสินค้า และรถบรรทุกที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา    

   ที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   นายสมภพ เมืองชื่น  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยข้อมูลสถาน การณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๔  มีการรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  จำนวนทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๙๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ ของประชากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีน หรือ ร้อยละ ๑๗.๖๙ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน  แยกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ๑.บุคลากรทางการแพทย์  ได้รับการฉัดวัคซีน ครอบคลุมร้อยละ ๙๘.๗๖  อาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ ๓๘.๖๗  กลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ ประกอบด้วย ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ครอบคลุมร้อยละ ๑๖.๒๕  ผู้มีโรคประจำตัว ร้อยละ ๑๙.๖๕   กลุ่มประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๑๔.๔๑

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่ง  ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้ว จำนวน ๑,๓๕๘ ราย  อยู่ระหว่างรักษา ๔๑๕ ราย  รักษาหายกลับบ้านแล้ว ๙๓๖ คน  เสียชีวิต

๗ ราย  ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา  จังหวัดพะเยา  พบคลัสเตอร์การระบาด จำนวน ๔ คลัสเตอร์  จำนวนผู้ป่วยแต่ละเหตุการณ์ไม่เกิน ๑๐ คน  ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ คือ การพบปะ และมีกิจกรรมร่วมกันที่บ้าน  สถานที่ทำงาน (ร่วมวงกินข้าวและดื่มสุรา)

 ระบบการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของประเทศและจังหวัดในช่วงนี้  มีความพร้อมเรื่องการสำรองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19  ทั้งในโรงพยาบาลหลัก ๑๒ แห่ง  โรงพยาบาลสนาม ๒ แห่ง และศูนย์พร้อมศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการและส่งต่อระดับจังหวัด ๒ แห่ง  ศูนย์พักคอยระดับอำเภอๆละ ๑ แห่ง     และในการประชุมวันนี้ ได้พูดคุยและพิจารณาเรื่อง มาตรการการควบคุมรถขนส่งสาธารณะ รถขนส่งสินค้า และรถบรรทุกที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา    โดยได้ร่วมกันพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ  และระบบขนส่งสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง   ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเข้าเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด(ศบค.)จังหวัดพะเยา  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบ พิจารณาอีกครั้ง  ก่อนออกเป็นคำสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานเรื่อง การเตรียมทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย   ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓  เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการใช้สมุนไพรไทย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว  ใน CI  และ CCTR  ซึ่งจังหวัดพะเยา  มีจิตอาสาแพทย์แผนไทย ๑๐ คน และบุคลากรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่ทำหน้าที่สนับสนุนอีก ๑๕ คน  รวม ๒๕  คน  การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้า(หมู่บ้านปลอดโควิด-19)  โดยมอบธงสีฟ้า อีก จำนวน ๑๐๐ หมู่บ้าน  รวมเป็นหมู่บ้านที่ได้รับมอบธงสีฟ้า  หมู่บ้านปลอดโควิด-19  แล้วทั้งหมด ๑๐๘ หมู่บ้าน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอฟไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา