จ.พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบทุนแม่ของแผ่นดิน

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้าน สู่เครือข่ายแห่งความดีงามศักดิ์สิทธิ์ ศรัทรา ปัญญา สันติวิธี”

      วันที่ 24 สิงหาคม 2564    นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน ในพิธีการรับมอบเงิน พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา กิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา  ปัญญา สันติวิธี”  ที่  ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  ที่ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 เป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับประทาน เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ เพื่อนำมามอบแค่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป โดยในการจัดงานพิธีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาบุคคล  สู่การพัฒนายั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแค่หมู่บ้านคองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่น และสร้างแรงจูงใจในการกระทำความดีต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นติน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

    สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขน คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่น  ตัวแทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน ,  การมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน , การมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 จำนวน 9 รางวัล    การมอบโล่เกียรติคุณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รางวัล ,  พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน  , การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน


แชร์ข่าวพะเยา