NT พะเยาได้รับการพิจารณาผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  สาขา ศูนย์บริการลูกค้าเชียงคำ จ.พะเยา  ได้รับการพิจารณาตรวจประเมินผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2564 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  สาขา ศูนย์บริการลูกค้าเชียงคำ ได้รับการพิจารณา​ตรวจประเมิน​ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2564  รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีมาตรฐานในการพัฒนายกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ทั้งการติดต่อสอบถามและการชำระเงิน ทางระบบออนไลน์ที่ทันสมัย


แชร์ข่าวพะเยา