NT พะเยามอบ SIM NT Mobile ฟรี ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ให้กับสถานศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นางสาว สุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา และ นายพีระพงษ์  จันทนประยูร ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา  มอบ SIM NT Mobile ฟรี ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับ โรงเรียนสังกัดเทศบาลพะเยา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จำนวน 50 SIM  โดยมี นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและ นายโชคดี สกุลกวีพร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา