โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ” โครงการอบรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2564 ” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหลักออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งโรงพยาบาลพะเยาเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรม Module 3 ในครั้งนี้ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้พยาบาลผู้อบรมจากเขตสุขภาพที่ 1 ได้องค์ความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา