จังหวัดพะเยาเร่งฉีดวัคซีนโควิด19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ทุกพื้นที่ พบยอดฉีดวัคซีนสะสม ร้อยละ ๓๔.๗๓ ของกลุ่มเป้าหมาย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผย ภายหลังการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ว่าขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน  ๑๑๓,๐๖๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ ของเป้าหมายประชาชน จำนวน ๔๖๘,๒๙๒ คน อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด ๓ ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (๓๑.๗๓%) เชียงม่วน (๒๙.๕๙%) และ เชียงคำ(๒๙.๑๗% ) สำหรับในกลุ่ม ๖๐๘  (ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  

กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๓ ของเป้าหมายกลุ่ม ๖๐๘ ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด ๓ ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (๔๖.๕๗%) เชียงม่วน(๔๒.๓๖%) และเชียงคำ (๔๐.๔๓%) นอกจากนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในแต่ละอำเภอ ได้มีแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 เชิงรุกในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ และร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการนัดหมาย


แชร์ข่าวพะเยา