จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔  วันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๔  เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ และรายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา   รายงานความก้าวหน้าการให้บริการวัคซีนของจังหวัดพะเยา การทบทวน พิจารณาปรับปรุงมาตรการการดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา  ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่   เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย  

ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   นายพินิจ   แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  และ นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา    เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา  สถานการณ์แนวโน้มในรอบ ๒๘ วันที่ผ่านมา  จังหวัดพะเยาถูกจัดอันดับตามระดับความรุนแรง  ในกลุ่มสีเขียว คือ พบผู้ป่วยน้อยกว่า  ๑๐๐ คนต่อสัปดาห์    โดยผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ๑,๖๔๑ ราย   เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด ๒๙๔ ราย (ร้อยละ ๑๗.๙๒)  โครงการรับคนพะเยากลับบ้าน จำนวน  ๑,๓๔๗  ราย (ร้อยละ ๘๒.๐๘)  รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19  ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน ๑๑๕,๕๔๗ คน   คิดเป็นร้อยละ

๓๖.๖๖ ของเป้าหมายประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปทั้งหมด (๓๑๕,๑๗๕ คน)  อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอเชียงม่วน (๔๓.๙๔%), อำเภอเมืองพะเยา (๔๒.๔๕%) และอำเภอเชียงคำ (๔๐.๘๐%)

๒. กลุ่ม ๖๐๘ (ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์

ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน ๔๔,๓๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๖ ของเป้าหมายกลุ่ม ๖๐๘ ทั้งหมด (๑๓๑,๖๒๕ คน) โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด ๓ ลำดับแรก คือ อำเภอเมืองพะเยา (๔๑.๓๓%), อำเภอเชียงม่วน (๓๘.๐๗%) และอำเภอภูกามยาว (๓๘.๐๗%)

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่ง ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยโควิด19 จังหวัดพะเยา  รักษาหายกลับบ้านมากขึ้น  ผู้ป่วยที่กลับมารักษาตามโครงการรับคนพะเยากลับบ้าน มีแนวโน้มลดลงมาก   เหตุการณ์การระบาดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  มีจำนวน ๔ เหตุการณ์  ทุกเหตุการณ์สงบแล้ว และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้  โดยใช้เวลา ๒๑ วัน สำหรับในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีเหตุการณ์ระบาด  จำนวน ๓ เหตุการณ์ ดังนี้  ๑.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง  พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด ๕๒ ราย ติดเชื้อในโรงเรียน ๓๒ รายติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน ๒๐ ราย  ๒. คลัสเตอร์เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา พบผู้ป่วยยืนยัน ๘ ราย  ๓. คลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลจุน อำเภอจุน  ซึ่งผู้ป่วยรายแรกมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน ๔ ราย   ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปง เมือง และจุน  ได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม(Active Case finding) รวมทั้งมีมาตรการแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  เพื่อเฝ้าคุม สังเกตอาการ  ในทุกพื้นที่  รวมทั้งมาตรการทางสังคม   โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการควบคุมโรค

ระบบการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของประเทศและจังหวัดในช่วงนี้   ผู้ป่วยรักษาหายมากขึ้น  อัตราการครองเตียง ทั้งหมด ๑๒๒ เตียง (ร้อยละ ๑๑.๑๓)  และในการประชุมวันนี้ได้เน้นย้ำเรื่อง วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล ซึ่งประกอบด้วย  ๑.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น  ๒.ผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปีและผู้มีโรคเรื้อรังออกจากบ้านเมื่อจำเป็น   ๓. เว้นระยะห่าง ๑ – ๒ เมตรในทุกสถานที่   ๔. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า  ๕. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย  ๖. ล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ   ๗. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด  ๘. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่   ๙. หากสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK   และ ๑๐.ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนให้กับตนเอง    การซักซ้อมหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆให้เข้มงวดมาตรการของหน่วยงาน องค์กรในการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19  การเน้นย้ำให้มีการติดตาม กำกับ ซักซ้อม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งการสื่อสารให้ประชาชน รับทราบและทำความเข้าใจเรื่องมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย    

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาจีงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 อย่างเคร่งครัด เพื่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัว ชุมชนของท่านเอง


แชร์ข่าวพะเยา