สสจ.พะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจสอบขนมเยลลี่ลูกตา
ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีฉลากภาษาไทย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอ าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง ร่วมกับ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ด าเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีการจ าหน่ายขนมเยลลี่ลูกตา ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย.ร่วมกับปคบ. ได้มีการกวาดล้างแหล่งจ าหน่ายในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เนื่องจากพบเด็กรับประทาน
ขนมเยลลี่ลูกตาแล้วเกิดอาการปวดท้อง อาเจียน ตรวจพบเป็นล าไส้อักเสบ อาจเกิดจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก สีผสมอาหาร หรือ
วัตถุกันเสีย ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ผลการตรวจสอบสถานที่จ าหน่าย จ านวน 9 ร้าน พบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 6 ร้าน
โดยพบเยลลี่และลูกอมลักษณะเป็นรูปลูกตา ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร(เลขอย.) จ านวนหลายรายการ รวม 2,349 ชิ้น
รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เบื้องต้นสั่งให้ร้านค้างดจ าหน่าย และให้ด าเนินการตามมาตรการที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด
นายแพทย์ศุภชัย บุญอ าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ให้ข้อแนะน าส าหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อขนม
มารับประทาน ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทย มีเลขอย. มีสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ไม่ควรซื้อสินค้าที่ลักลอบน าเข้าที่มีรูปลักษณ์
สีฉูดฉาดซึ่งดึงดูดความสนใจของเด็ก และควรค านึงถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มเพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้าได้
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการลักลอบผลิต น าเข้า จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่054-409146 หรือ สายด่วนอย.1556


แชร์ข่าวพะเยา