นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

แชร์ข่าวพะเยา

     วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร จากการดำเนินโครงการ “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

      ทีมนิสิตได้จัดทำโครงการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ให้กับนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชน และหน่วยงานภายนอก เริ่มดำเนินการออกแบบ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” โดยผู้เข้าร่วมสามารถอธิบายภาพถ่ายของตนเอง ที่สะท้อนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง เพจ Facebook และ Instagram ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมภายในมหาวิทยาลัยฯ คือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๕ คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และบุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย จากนั้นทำการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล และนำภาพมาสกรีนติดกระเป๋าจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม และ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการสำรวจเจอปัญหาและมีความต้องการความช่วยเหลือในด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน

     ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 1.นายชานนท์ วงศ์ลังกา นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 2.นายณัฐพล มากสำรี นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 3.นายณัฐวุฒิ ผลกุศล นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 4.น.ส.ปานรวี ยุทธวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 5.น.ส.ธัญทิชา พิพิธกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


แชร์ข่าวพะเยา