สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมเตรียมความพร้อมการรวบรวมข้าวฤดูกาลผลิต 2564/65 (ครั้งที่ 1)

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรวบรวมข้าวฤดูกาลผลิต 2564/65 (ครั้งที่ 1) โดยมีนายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งนางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 , 3 , 5 และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่รวบรวมข้าวในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม

     เพื่อพิจารณาเรื่องแผนการรวบรวมข้าว แนวทางการรวบรวมข้าว แหล่งเงินทุนและคู่ค้าของแต่ละสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา , สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา ,สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้าวในปีการผลิต 2564/65


แชร์ข่าวพะเยา