ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนดอกคำใต้

แชร์ข่าวพะเยา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา  ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนดอกคำใต้ ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด  ณ. ป๋างงัวขุนชญาวัสส์ และฟาร์มคนเมือง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

รศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา  ศึกษาดูงานวิธีการการส่งเสริมขั้นตอนวิธีการต่างๆของการเลี้ยงโคขุน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ณ. ป๋างงัวขุนชญาวัสส์ และฟาร์มคนเมือง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา