ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ด้านการตรวจโควิด19 เบื้องต้นด้วยตนเอง ครอบคลุมทุกพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการตรวจโควิด19 ด้วยตนเอง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวภรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและเร่งลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีที่เกิดจากผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ไม่แสดงอาการและไม่ได้รับการคัดแยกหรือกักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและในชุมชนที่พักอาศัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการตรวจหาเชื้อโรควิด19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรควิด19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองในประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19 หรือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีอาการคล้ายไข้หวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับคนในชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ในการใช้ชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ด้วยตนเอง และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการตรวจโควิด19 เบื้องต้นด้วยตนเอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) จึงได้จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) และสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก พร้อมฝึกภาคปฏิบัติ การจัดการขยะติดเชื้อจากการตรวจ และการสวม ถอดชุด PPE รวมทั้งสามารถแนะนำการใช้ชุดตรวจให้แก่คนในชุมชนได้  การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธาธารณสุขจากโรงพยาบาล ผู้ประสานงานระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน


แชร์ข่าวพะเยา