PEA พะเยา ดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ในเส้นทางพื้นที่เขตส่วนราชการ ตลาด ร้านค้า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่   15 กันยายน 2564  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประยูร  วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการ (ด้านเทคนิค) นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ใจ ดำเนินงานกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม  ตามนโยบายของท่านผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1  ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เส้นทางพื้นที่ในเขตส่วนราชการ ตลาด ร้านค้า อำเภอแม่ใจ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

บริษัทสายสื่อสารโทรคมนาคม

1.NT TOT

2.NT CAT

3. 3BB

4. True

5.  Interlink

6. Awn

7.PEA พะเยา

8.PEAแม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา