ประกาศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเกทเวย์ จำกัด

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564