ม.พะเยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

แชร์ข่าวพะเยา

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชานุญาต ให้ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชานุญาต ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน ๕๑ คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยามีนิสิตและนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ คน ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๑ คน นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน ๔ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ คน

         ทั้งนี้ นิสิตทุนพระราชทาน ดังกล่าว ได้เข้าศึกษาในสังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

        โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนาน ของขวัญ ล้ำค่านี้คือ ระบบการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบ หรือ Dual System อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนั้น ยังทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทรงเน้นว่า การศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วย


แชร์ข่าวพะเยา