มกช.เชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 07.51 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่ พระพุทธศรีบุญเรือง หอพระ พระพุทธรักษา พระพลบดี และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้เป็นปีที่ 51 ของการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด-เชียงใหม่ จึงเป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์ที่ดินจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 22945 ซึ่งเป็นวัดร้างชื่อ “ วัดศรีบุญเรือง ” ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่


แชร์ข่าวพะเยา