จ.พะเยา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2,500 ราย ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายนนี้

    วันที่  20 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน โรงพยาบาลพะเยา

     นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์  นักบวชและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)                                               

     ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัดทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 5,000 โดส สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์  นักบวช ในจังหวัดพะเยา จำนวน 2,500 ราย โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา  จะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ภายในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทานในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 200 ราย


แชร์ข่าวพะเยา