สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิตแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิตแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ณ.ห้องประชุม ชั้น 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะทำงาน ประสานงาน และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุม ชั้น 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา