จ.พะเยา จัดพิธีมอบโคพระราชทาน โครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา  จัดพิธีมอบโคพระราชทาน โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

     วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีมอบโค ให้เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้  ยืมเพื่อการผลิต ตาม โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโคพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เพศผู้ 1 ตัว /เพศเมีย 1 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล และพระราชทานโคแก่ นายบรรเลง แสงเป็ก อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4  บ้านปีน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเกษตรกรผู้รับโคพระราชทาน ภายใต้เงื่อนไขโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเกษตรกรจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี โครงการฯจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2,3  ให้กับเกษตรกรต่อไป

      โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เริ่มดำเนินการเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.2522 กรมปศุสัตว์ได้นำ กระบือของกรมปศุสัตว์ จำนวน 280 ตัว ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี  ปัจจุบัน จังหวัดพะเยามี เกษตรกรที่ขอยืมโค กระบือ ตามโครงการธนาคารโค -กระบือ ตามพระราชดำริ รวมที่รับมอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดังนี้ จำนวน 9 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 1,497 ราย โค เพศเมีย จำนวน 1,279 ตัว กระบือ เพศเมีย จำนวน 542 ตัว รวม 2,271 ตัวโคพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว  กระบือพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว


แชร์ข่าวพะเยา