สหกรณ์จ.พะเยา ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าว งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ส่อผิดระเบียบ

แชร์ข่าวพะเยา

      สหกรณ์จังหวัดพะเยา แจ้งว่าจากกรณีมีการเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าว “สกจ.พะเยา เผยผู้สอบฯ พบงบการเงินสหกรณ์พะเยาส่อผิดระเบียบไม่บันทึกบัญชีเงินบริจาค 10 กว่าล้าน ลูกหนี้ค้างชำระรายเดียวเกือบ 15 ล้าน ทั้งที่ห้ามปล่อยสินเชื่อเกิน 5 แสน ล่าสุดเตรียมขาย สนง.ใหญ่ร่วม 60 ล้าน เข้าทุนสำรอง จนทำให้สมาชิกสงสัยกันทั่ว” และมีการแชร์ข่าวดังกล่าวในเพจเฟสบุ๊ก

      นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เผยว่า ตามที่มีการพาดหัวข่าวดังกล่าว สหกรณ์จังหวัดพะเยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตามงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้บันทึกบัญชีเงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน ๑๐,๖๒๖,๗๕๐.๖๘ บาท ซึ่งเป็นเงินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด และสหกรณ์ตกลงจะส่งเป็นเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามจำนวนเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ และบริจาคเป็นค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สหกรณ์ค้างส่งเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๖๒๖,๗๕๐.๖๘ บาท ไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในปีปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข โดยได้แนะนำให้คณะกรรมการดำเนินการให้บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อสหกรณ์อื่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ กำหนดวงเงินสินเชื่อของแต่ละสหกรณ์จะเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ ระยะเวลาให้เชื่อสินค้า ไม่เกิน ๑๒๐ วัน แต่ ณ วันสิ้นปีบัญชี สหกรณ์มีลูกหนี้คงค้างอยู่จำนวน 1 ราย เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางคณะกรรมการดำเนินการ ได้ติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้บางส่วน ปัจจุบันคงค้าง ๑๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท  และจากรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พบว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด มีระยะเวลาดำเนินงานมาแล้วกว่า 47 ปี มีสมาชิกจำนวน 4,905 คน มีทุนดำเนินงาน ๘๒๗ ล้านกว่าบาท มาจากแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ ๙๑.๕๓ ในทุนดำเนินงานดังกล่าวมีทั้งเงินสดและเงินฝาก ๑๖๗ ล้านกว่าบาท เงินฝากสหกรณ์อื่น ๕๔ ล้านกว่าบาท ลูกหนี้เงินกู้ ๔๘๓ ล้านกว่าบาท ลูกหนี้การค้า ๒๓ ล้านกว่าบาท และมีที่ดินอาคารอุปกรณ์สำนักงาน ๕๖ ล้านกว่าบาท โดยระหว่างปีสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิก ทั้งปล่อยเงินกู้ , จัดหาสินค้ามาจำหน่าย , รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ได้แก่ข้าวเปลือก/มันสำปะหลัง/และข้าวโพด , รับฝากเงิน รวมมูลค่าธุรกิจกว่า ๑,๑๔๓ ล้านกว่าบาท สำหรับการบริการสมาชิก สหกรณ์ มีสำนักงานสาขา จำนวน ๕ สาขา ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ ,สาขาแม่ต๋ำ ,สาขาแม่ใส , สาขาบ้านต๊ำ และ สาขาภูกามยาว ซึ่งสามารถให้บริการสมาชิกทั่วทั้งอำเภอได้อย่างทั่วถึงซึ่งจากรายงานผู้สอบบัญชี จะเห็นว่าสหกรณ์ดำเนินการมาแล้วกว่า ๔๗ ปี มีสมาชิกจำนวน ๔,๙๐๕ คน ทุนดำเนินงาน ๘๒๗ ล้านกว่าบาท มาจากแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ ๙๑.๕๓ สหกรณ์ค่อนข้างมีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ ขอให้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับทราบข่าวอย่าพึ่งวิตกจนเกินไป หากยังมีความสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ควรสอบถามผู้แทนกลุ่มสมาชิกที่ท่านสังกัด กรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อน ผ่านช่องทางสำนักงานใหญ่ : 1/5 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 054 -412311 , 054- 412305   สาขาบ้านต๊ำ : 154 ม. 2 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 054-458639  สาขาแม่ใส : 181 ม. 11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 054-427209  สาขาภูกามยาว : 149 ม. 9 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โทร. 054-422226   สาขาแม่ต๋ำ : 301/3 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 054-079811 เพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน


แชร์ข่าวพะเยา