สวท.พะเยา ได้รับรางวัล สวท.ดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ได้จัดการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (สวท.) และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๔โดยคัดเลือกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ นั้นทางคณะกรรมการได้ตัดสินการประเมินและคัดเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระตับเขต ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตัดสินการประกวด เรียบร้อยแล้ว

ผลการตัดสิน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ดีเด่น ระดับเขต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) ดีเด่น ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันตับ ๑ ได้แก้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัตแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายแสงทอง อนันตภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด


แชร์ข่าวพะเยา