จังหวัดพะเยาระดมฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากรในแต่ละอำเภอ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม 2564 ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของแต่ละพื้นที่ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากรในแต่ละอำเภอ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายสัปดาห์ ทั้งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในแต่ละอำเภอ ได้ใช้รูปแบบการให้บริการทั้งเชิงตั้งรับในจุดให้บริการของแต่ละอำเภอและออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางและเดินทางมารับบริการด้วยความยากลำบาก


แชร์ข่าวพะเยา