รัชกาลที่10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรคุณ

แชร์ข่าวพะเยา

     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาจนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยุติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จังหวัดเชียงราย

 เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน ๖ รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรสูงขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. พระพรหมวชิรมงคล วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

๒. พระพรหมวัชราจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

๓. พระพรหมวชิรากร วัดราชผาติการามวรวิหาร

๔. พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

๕. พระพรหมมงคลวัชโรดม วัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง และ

๖. พระพรหมวชิรคุณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าวพะเยา