จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 42 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 เร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ร้อยละ 70 ของประชากร และปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ฉบับที่ 35 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

       ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 42 / 2564 พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และเร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนโควิด19 แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ร้อยละ 70 ของประชากร  ร่วมพิจารณาการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2564 ปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ฉบับที่ 35 ดังนี้

1.ผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน จาก 100 คน เป็น 200 คน ให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ หากเกิน 200 คน ให้ขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

2.ยังคงห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยให้ผู้จัดขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอก่อนวันจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ทุกกรณีไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คนก็ตาม

3.ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำสถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

4.ร้านเกม ตู้เกม หรือเครื่องเล่น ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ในลักษณะของเกมหรือเครื่องเล่นเฉพาะที่มีผู้เล่นเป็นผู้ใช้เครื่องเล่นเดี่ยวหรือการเล่นเป็นคู่เท่านั้น โดยให้ผู้เล่นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา แต่สวนสนุกและสวนน้ำ ยังคงให้ปิดดำเนินการ 5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน  การแสดงดนตรีหรือการเปิดเครื่องเล่นเสียงทุกประเภท ให้สามารถแสดงหรือเปิดเล่นได้ ถึงเวลา 22.00น. โดยข้อนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อีกทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติและมาตรการการเดินทางเข้าออก สำหรับบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน องค์กรอื่นๆทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา การขับเคลื่อนพื้นที่ COVID Free Area เขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยความร่วมมือของภาครัฐและองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน และกำหนดเป้าหมายให้ทุกอำเภอ  กำหนด  COVID Free Area ในพื้นที่  อย่างน้อย 1   แห่ง  เพื่อสร้างกระแสเรื่องการเตรียมพร้อมการเปิดเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชน ผู้ประกอบการและพนักงานใน Setting ต่างๆ ได้รับวัคซีนทุกคน  ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนอยากมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

      นอกจากนี้ได้การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลาย มาตรการสำหรับกิจการบางประเภทในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดดำเนินการทั่วราชอาณาจักรในช่วงเวลานี้ ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการจัดการสถานที่และบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่หรือติดโรค เช่น การจัดสถานที่ให้อากาศสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอากาศ การให้พนักงานผู้ให้บริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ คำแนะนำและแนวปฏิบัติของทางราชการ


แชร์ข่าวพะเยา