จังหวัดพะเยาได้มีคำสั่ง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

แชร์ข่าวพะเยา

1. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4193/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา

2. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4194/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ

3. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4195/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรภาครัฐ และการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ


แชร์ข่าวพะเยา