โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ลานอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พิธีกล่าวคำอศิรวาทราชสดุดีและคำกล่าวปฏิญาณตน  การจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชภารกิจ ในสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย พร้อมร่วมร้องเพลงมาร์ช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเมื่อครั้งพระองค์ทรงมีพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพสกนิกรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระวิริยะ อุตสาหะสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

     ในฐานะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลได้มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถในวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล พร้อมร่วมรับฟังการประชุมวิชาการจากสภาการพยาบาล ผ่านระบบ Zoom Mettings  ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน และพิธีมอบรางวัล”พยาบาลดีเด่น” แก่บุคลากรกลุ่มการพยาบาล การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา