สหกรณ์ จ.พะเยา เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

    สหกรณ์ จ.พะเยา เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

    วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด โดยมีนายโยคริน แสงสร้อย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ พร้อมด้วย นางสาวกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพื่อให้ข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด

ทั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม โดยสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 63,785,008.81 บาท ระหว่างปีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจมีปริมาณธุรกิจรวม 87,449,588.01 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 2,028,411.45 บาท โดยการประชุมครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา